Need a Guest Post or Collaboration Piece about Facebook and Zuckerberg

We need help. This is a story that needs to be done properly with strong research and unbiased execution.

There are two possible headlines, and they can even be combined into point-counterpoint style if appropriate.

 • Facebook’s is Successful Because of Mark Zuckerberg
 • Facebook is Successful In Spite of Mark Zuckerberg

Those are the choices.

Success is definitely being judged by sheer size at this point. Financial, influential, and historical success are debatable, but nobody can deny that Facebook is huge and growing. Despite a planned “Quit Facebook Day” yesterday, the numbers continue to rise and more people joined yesterday than deleted.

If you know someone who car write all or part of this piece, please email JD Rucker. I would do it myself, but again I want this piece to be done the justice it deserves. It’s a good question and there are conflicting facts, including:

 1. 500 million users on a site created by a guy who admittedly didn’t really know what he was doing and may still not
 2. Outrage over privacy, yet very little action being take by the users
 3. Nobody claims to want to join but eventually everyone does

The list can go on forever, so I want a person or people willing to put the effort in and come up with compelling, researched information about one side, the other, or both.

THANK YOU!

Leave a Reply

6 comments

 1. Dare

  I can do this. Please contact me via email and give me more details.

 2. Dare

  Forget it…you’re not responding so not worth it.

 3. Dare, relax!

  It clearly says in the article to contact him directly. Not everyone checks their comments all the time!!

  Try emailing him!

 4. okulary przeciwsloneczneNa dworze czu? ju? gor?ce powietrze, jakie dop?ywa do nas z nad skwarnej Afryki. Ta najcudowniejsza pora roku by?a wyczekiwana od kilku miesi?cy przez zarówno dzieci jak i rodziców. Ludzie na ca?ym ?wiecie wesel? si?, i? nareszcie nadesz?y te najpi?kniejsze tygodnie w roku. Promieniowanie s?oneczne oddzia?uje na ludzi równie dobrze jak hormon szcz??cia. Bezpiecze?stwo to rzecz, o której nie nale?y zapomnie? w czasie wakacyjnego szale?stwa nad wod?. W ka?dej sytuacji bierz ze sob? olejek do opalania z filtrem, gdy planujesz sp?dzi? du?o czasu nad rzek? b?d? na pla?y, bowiem mo?esz mie? problemy ze skór?. Promieniowanie s?oneczne jakie dociera do nas ze s?o?ca ma szans? okaza? si? bardzo szkodliwe, wobec tego zachwalam okulary przeciws?oneczne. W trakcie wyboru okularów nale?a?oby przetestowa? czy s? one porz?dnie spolaryzowane. W ka?dym roku transformuje si? moda przewa?aj?ca na pla?ach nie wy??cznie w naszym kraju, lecz na ca?ym ?wiecie. Jednolite stroje k?pielowa, a tak?e bia?e lu?ne koszulki, to to czego nalezy si? spodziewa?, w czasie wyjdziemy na pla??. Bi?uteria oraz równie? pi?kne okulary przeciws?oneczne b?d? w te wakacje jeszcze bardziej popularne. W tegoroczne wakacje dla m??czyzn projektanci przygotowali szorty hawajskie, a tak?e czerwone lub czarne obcis?e koszulki. Fenomenalna zabawa oraz tak?e niezapomniane chwile musz? by? jednak?e du?o bardziej istotne.

 5. hosting
  Wypatrujesz ?atwego i taniego sposobu, i?by wzmóc dochody prywatnej jednostki? Mam tym samym dla Ciebie genialne wyj?cie. Marketing. Rozumiem, mia?o by? niedrogo, jednakowo? daj? Ci gwarancj?, ?e tak b?dzie. Najprostsz? i najbardziej wszechstronn?, ale równocze?nie w najwy?szym stopniu rezolutn? jako?ci? reklamy jest witryna internetowa. Aktualnie, o ile Twojej firmy nie ma w Internecie to mo?esz zapomnie? o znacz?cych zyskach. Ka?dy poszukuje z pocz?tku w sieci, dopiero w nast?pnej kolejno?ci prawdopodobnie si?ga po og?oszenia w gazecie, lub pyta kolegów. Zerknijmy prawdzie w oczy, strona WWW jest faktycznie pomocna. Je?li nie jeste? znaj?cy si? w sprawach domen i Internetu nie zamartwiaj si?. Nasza firma powsta?a w takim przypadku wyj?tkowo dla Ciebie. ?wiadczymy us?ugi z zasi?gu hosting od startu do mety. Nasi fachmani odpowiedz? na Twoje wszelakie pytania i pomog? dostroi? najlepsz? propozycj? dla Ciebie. Dzi?ki nam mo?esz wzmóc przychody swojej firmy przy tak naprawd? nik?ym nak?adzie finansowym. W jaki sposób? Z powodu us?ugi hosting. Poznasz si? w tym miejscu z sko?czon? propozycj? na hosting i wynajdziesz dane do kontaktu z nami. Zobacz w jaki sposób Sie? mo?e Ci? wesprze?.

 6. mielno Je?li przewidujesz sp?dzi? wakacje 2011 roku nad Polskim morzem, to musisz dowiedzie? si? czego? wi?cej o Mielnie. Mielno to pi?kna miejscowo?? po?o?ona nad urodziwym Wybrze?em S?owi?skim. Polacy nies?ychanie cz?sto w ci?gu urlopu wyruszaj? do Mielna wraz ze swoimi najbli?szymi. Mielno imponuje swoim pi?knem ka?dego cz?owiek jaki do niego przyje?d?a podobnie z Polski jak z innych pa?stwa np. Francji. Miasteczko to nadaje si? znakomicie na ró?norakie podró?e. Nie ma ró?nicy czy to wypad rodzinny b?d? ze znajomymi. Noclegi Mielno stoj? na na prawd? wysokim poziomie, mimo swojej niskiej ceny. Letnie miesi?ce s? okresem na jaki niezwykle du?o osób czeka przez pozosta?e miesi?ce. Wobec letniego urlopu mamy sporo postulowa?. Chcieliby?my si? nie tylko doskonale bawi? wraz ze znajomymi, a równie? powróci? wypocz?ci. W Mielnie mamy ku temu wiele mo?liwo?ci, albowiem istnieje tu sporo dyskotek oraz tak?e pubów, w których mo?emy spotyka? si? ze znajomymi. Nadzwyczaj cz?sto w tym kurorcie proponowane s? nadzwyczaj tanie noclegi Mielno na polach namiotowych. Pola kempingowe po?wi?cone s? szczególnie dla studentów, jakich nie sta? na wykupienie pobytu w domu go?cinnym lub apartamencie. Co roku podczas wakacji nad Polskie morze wybiera si? liczba 8 milionów podró?ników z naszego kraju oraz równie? z zagranicy.